การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะสงฆ์จังหวัดระนอง

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมอำนวยความสะดวกให้คณะสงฆ์ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลระนอง ซึ่งขณะนี้คณะสงฆ์จังหวัดระนองได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 92 รูป (ฉีดครบ 2 เข็ม จำนวน 61 รูป , ฉีด 1 เข็ม จำนวน 31 รูป) คิดเป็นร้อยละ 17 ของคณะสงฆ์จังหวัดระนอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 141,661