โครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง จัดโครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยพระเทพกิตติเวที เจ้าคณะภาค 17 กล่าวเปิดโครงการฯ และมีพระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. รองเจ้าคณะภาค 15 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ” และนางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ถวายความรู้ในเรื่อง “บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของพระวินยาธิการ” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2564


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,904