โครงการอบรมพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง จัดโครงการอบรมพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเชิงวิชาการ กำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบ Zoom ถ่ายทอดสดจากวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำนวน 50 รูป


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,980