โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอำพร  กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวรตาภัสร  โถวสกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวเจริญ มั่นคง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาววันใหม่  รสจันทร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ครั้งที่ 1 ณ วัดน้ำขาว ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้านน้ำขาว เป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,237