แบบฟอร์มการเข้า – ออก ของพระภิกษุชาวต่างด้าว กรณีเดินทางเข้ามาพำนักในวัดจังหวัดระนอง

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แบบ พน 1 ตัวจริง.pdf |
pdf แบบ พน 2 ตัวจริง.pdf |
pdf แบบ พน 3 ตัวจริง.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 302,407