โครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 คณะสงฆ์จังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง จัดโครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง พระอาจารย์ใหญ่ ติปิฎกสิกขาลัย จ.สมุทธปราการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “โลกวัชชะที่พึงสอดส่อง” พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ศ.ดร. ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความคาดหวังของสังคมกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ” และนางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ร่วมเสวนาเพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,361